Kết quả

Danh sách người chơi chiến thắng Ngày SAMSUNG TV 4K 43 INCH
STT Ngày Người chơi Giá thắng
1 12/11 0766543xxx 39,000
2 13/11 0765346xxx 45,000
3 14/11 0764556xxx 45,000
4 15/11 0764980xxx 45,000
5 16/11 0773583xxx 23,000
6 17/11 0773583xxx 19,000
7 18/11 0766543xxx 37,000
8 19/11 0773914xxx 42,000
9 20/11 0764556xxx 42,000
10 21/11 0773094xxx 28,000
11 22/11 0797883xxx 40,000
12 23/11 0707614xxx 40,000
13 24/11 0706249xxx 30,000
14 25/11 0898316xxx 40,000
15 26/11 0765514xxx 40,000
16 28/11 0764556xxx 40,000
17 29/11 0773094xxx 25,000
18 30/11 0935945xxx 38,000
19 01/12 0896443xxx 40,000
DANH SÁCH THUÊ BAO NHẬN GIẢI CÁC PHIÊN
Giải Ngày phiên số 5 Tại đây