Kết quả

Danh sách người chơi chiến thắng Ngày SAMSUNG TV 4K 43 INCH
STT Ngày Người chơi Giá thắng
1 11/05 0706249xxx 10,000
2 12/05 0903597xxx 2,000
3 13/05 0903597xxx 1,000
4 14/05 0779373xxx 12,000
5 15/05 0792919xxx 8,000
6 16/05 0779373xxx 8,000
DANH SÁCH THUÊ BAO NHẬN GIẢI CÁC PHIÊN
Giải Ngày phiên số 5 Tại đây