Kết quả

Danh sách người chơi chiến thắng Ngày 3 TRIỆU TIỀN MẶT
STT Ngày Người chơi Giá đấu
1 15/09 0938327xxx 13,000
2 16/09 0934351xxx 11,000
3 17/09 0934351xxx 11,000
4 18/09 0906128xxx 105,000
5 19/09 0902014xxx 35,000
6 20/09 0705702xxx 91,000
7 21/09 0707462xxx 11,000
8 22/09 0904503xxx 2,000
9 23/09 0934351xxx 6,000
10 24/09 0793382xxx 21,000
DANH SÁCH THUÊ BAO NHẬN GIẢI CÁC PHIÊN
Giải Ngày phiên từ ngày 10/09/2021 - 08/12/2021 Tại đây